La taxa d’aturats en el barri més pobre de Barcelona és quatre cops més alta que la del barri més ric

L’atur de llarga durada i de molt llarga durada van ser els segments de la desocupació que més van baixar de juny de 2017 a juny de 2018, segons el Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

Tomeu Ferrer
 
 
 
Ciutat Meridiana Foto: Vicens_Tort_Arnau

Ciutat Meridiana Foto: Vicens_Tort_Arnau

L’atur registrat a Barcelona és inferior a la mitjana de Catalunya. Ara bé, la seva distribució entre els 31 barris de la ciutat mostra que el barri amb més incidència de la desocupació: Ciutat Meridiana, amb un 12,9% de persones d’entre 16 i 64 anys que busquen feina. Aquest és el barri amb l’índex de renda familiar més baixa, segons l’informe de l’Ajuntament. Per contra el barri amb menys atur, Pedralbes, considerat en l’estudi municipal el de renda més alta, és el que te un atur del 2,9%. Entre un i altre barri hi ha una diferència que més que quadruplica la incidència d’aquest problema, segons les dades de l’estudi L’atur a Barcelona, referent a juny de 2018 i elaborat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB).

La ciutat de Barcelona té unes característiques laborals especials. El nombre absolut de persones inscrites a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a juny de 2018 era de 67.983. En relació amb juny de l’any anterior el percentatge de persones que busquen feina ha baixat un 5,4%. La taxa d’atur a la capital de Catalunya era del 6,4% de la població en edat de treballar, entre 16 i 64 anys. Aquesta taxa és gairebé quatre punts inferior a la del conjunt de Catalunya.

Si es compara l’atur registrat el juny de 2017 i el del mateix mes de 2018 es veu clarament que la desocupació va baixar en tots els barris de Barcelona.

Dels deu barris amb un major impacte de l’atur registrat, set es troben al districte de Nou Barris, una situació idèntica a l’existent al juny de 2017 i fins i tot a la de juny de 2016. En el extrem contrari es troben els barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els seus sis barris estan entre els deu barris amb menor pes de l’atur registrat, com ja passava els dos anys anteriors.

El Clot, la mitjana

Dels 73 barris de la ciutat, El Clot té el nivell mitjà d’atur del 5,2% de les persones en edat de treballar, la meitat dels aturats del barri amb més dificultats econòmiques.

De juny 2017 a juny 2018 l’atur de llarga i molt llarga durada es redueix per sobre de la mitjana. El seu pes sobre el total baixa a tots els grups d’edat, en tots els sectors productius i en tots els nivells formatius. No obstant, segons el SOC, les persones aturades de llarga durada representen el 38,2% de la població aturada de la ciutat, un percentatge que l’EPA eleva al 42,8%.

L’atur de llarga durada afecta amb major intensitat les dones, que representen un 59,3% de les persones en aquesta situació. Aquesta situació s’ha intensificant als darrers anys, ja que el percentatge ha pujat quatre punts des de desembre de 2015.

Una altra variable que condiciona la durada de l’atur és el nivell formatiu. Mentre que el 47,2% de les persones aturades que han cursat fins a primària són de llarga durada, entre les que tenen estudis superiors aquest percentatge baixa al 26,9%. La població aturada amb menor nivell de formació te més dificultats per reintegrar-se al món laboral.

La falta de feina es tradueix en un deteriorament de les condicions de vida dels habitants de Barcelona. Així, pel que fa a sanitat, els veïns del barri més benestant de la ciutat tenen una esperança de vida 11 anys superior a la dels veïns del barri més pobre, segons l’estudi La Salut a Barcelona  que cada any elabora l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), segons El diari de la Sanitat.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*