La formació permanent, la gran oblidada del sistema de formació professional

Cal incorporar necessàriament l'acreditació de competències professionals a la negociació col·lectiva per tal d’optimitzar els recursos humans i la formació de les persones

Eva Gajardo
 
 

Actualment ens trobem que hi ha una gran quantitat de persones adultes escassament qualificades al nostre mercat laboral, dos terços dels quals aproximadament hi estaran com a mínim deu anys més, i el terç restant seguiran treballant com a mínim durant vint anys. Aquestes persones necessiten formació permanent en tota la seva carrera o vida professional.

Tanmateix, les dades ens indiquen que des del 2010 la inversió en formació és baixa a Espanya i a Catalunya. Per exemple, trobem que el 42% de la població de l’Estat espanyol presenta una qualificació baixa, que el 35% dels joves entre 25 i 34 anys no ha aconseguit acabar el batxillerat ni el seu equivalent en FP, i que la taxa d’abandonament escolar prematur se situa en el 19%. Pel que fa a la formació permanent entre la població, ha caigut gairebé 3 punts percentuals, passant del 10,3% l’any 2010 al 7,4% l’any 2016. D’altra banda, només un 12% de la població opta per estudis d’FP, tot i l’alta taxa d’inserció laboral, situada entre el 70% i el 80%.

Una de les respostes al perquè d’aquests baixos índexs la podem trobar en la crisi econòmica o en les retallades, però des de la UGT de Catalunya creiem que no existeix una cultura empresarial que aposti per la formació dels seus treballadors i treballadores.

Un altre factor és la inexistència de centres integrats d’FP amb una carta de serveis que s’ocupi d’orientar, formar i qualificar totes aquelles persones en edat de treballar des dels 16 anys fins als 64. Perquè això sigui possible ens cal una nova llei de formació i qualificació professional que aposti veritablement per la integració dels sistemes actuals, atès que la vigent no respon en absolut a aquestes demandes.

Al nostre país les persones adultes amb qualificació escassa són menys propenses a participar en programes de formació i educatius que els seus companys i companyes altament qualificats i qualificades, si bé comptem amb un sistema d’ensenyament per a adults relativament complet i flexible, i la participació d’adults en programes educatius i formatius ha augmentat en els darrers anys, ja que hi ha una gran demanda de competències i qualificacions professionals. Una de les respostes al problema radica en motivar i donar suport a les persones adultes escassament qualificades per millorar i adaptar-ne el nivell de capacitació a l’hora de preservar i poder promocionar els seus llocs de treball o trobar-ne altres de nous.

Des de la UGT de Catalunya pensem que cal incorporar necessàriament l’acreditació de competències professionals a la negociació col·lectiva per tal d’optimitzar els recursos humans i la formació de les persones. També, que cal una nova llei de formació i qualificació professional, ja que Catalunya necessita un nou escenari més ambiciós que contempli l’FP integrada. Per últim, creiem que l’orientació ha de ser clau en el model de formació i qualificació professional, i que s’ha d’apostar per la formació professional dual amb la participació sindical.

Eva Gajardo
Sobre Eva Gajardo

Eva Gajardo és Secretària d’Igualtat i FP de la UGT de Catalunya Contacte: Página web | Més articles