Deu punts que UGT de Catalunya reclama als nous ajuntaments de Catalunya

El sindicat elabora un decàleg on fixa les reivindicacions que com a organització socio política té en relació amb els nous poders locals

Redacció
 
 
 
Josep Maria Àlvarez atèn la premsa a l'inici de la marxa : Foto Enric Català

Josep Maria Àlvarez atèn la premsa a l’inici de la marxa : Foto Enric Català

UGT de Catalunya, davant la constitució dels nous ajuntaments, ha elaborat un manifest amb un decàleg on sintetitza les reivindicacions del sindicat en l’àmbit local.

1 El primer punt tracta de l’ocupació pública i de qualitat.

«Exigim que els nous consistoris, garanteixin que cap treballador / a, del consistori o d’empreses vinculades, cobri per sota dels 1.000 euros. Tanmateix demanem que no s’iniciï cap procés d’externalització dels serveis que presta l’administració i que aquests estiguin presidits per la voluntat de recuperació del poder adquisitiu perdut per les retallades dels seus treballadors i treballadores. També demanem a l’administració local un posicionament clar a favor de derogar les reformes laborals i normatives penalitzadores dels empleats públics. I un posicionament públic que reconegui que la creació d’ocupació passa per l’augment de la demanda de béns i serveis i que aquesta tan sols és possible amb la recuperació del poder adquisitiu i la potenciació de l’exportació.
2 El segon fixa la posició del sindicat sobre la contractació pública.

«En primer lloc, cal avaluar si és necessari el concurs de la iniciativa privada o el servei en qüestió es pot prestar amb els mitjans propis de l’Administració Local. Si no es disposa dels mitjans, caldrà iniciar el procés de contractació pública amb total transparència, fent una consulta prèvia als agents econòmics i socials per tal de vetllar perquè les ofertes respectin els costos laborals legals que els hi afecten, regulades amb el conveni sectorial aplicable i també aquelles millores superiors pactades en l’empresa. En els casos en què ja s’estigui prestant el servei per una empresa externa cal garantir la subrogació de les persones treballadores i de totes les seves condicions laborals. Aquestes dues qüestions relacionades amb el personal (Conveni Col·lectiu de referència i subrogació) han de figurar clarament explicitades en el Plec de Condicions del Concurs. Tot el procediment de contractació pública s’ha de fer amb plenes garanties de transparència i vetllant que no s’accepti cap oferta temerària. Un cop adjudicat el servei, i durant tota la seva durada, cal fer el seguiment per garantir que es presta el servei en les condicions i nivells de qualitat establertes per l’Administració i no a voluntat i/o interès de l’adjudicatari.
3 Sobre la concertació territorial

«Reivindiquem el paper de la concertació territorial, com a espai estratègic per consensuar polítiques públiques que facin avançar al territori. Amb aquest fi, demanem que es creguin i dotin de recursos, els espais de concertació dels agents socials al territori».

4 Sobre infraestructures i mobilitat

«Demanem una especial atenció a la planificació i/o regeneració dels PAES (Polígons d’Activitat Econòmica) comptant per això amb la participació real d’empreses i treballadors representades per patronals i sindicats. Tanmateix, demanem que la mobilitat obligada no sigui la gran oblidada a l’hora d’elaborar els plans municipals de mobilitat».

5 Sobre Habitatge digne i lluita contra la pobresa energètica

«Instem als nous Ajuntaments, a posar els habitatges que els són de propietat, al Fons d’habitatges socials creat per l’Agència Catalana de l’Habitatge. Igualment, instem als municipis a establir un fons de lluita contra la pobresa energètica, que impedeixi que cap ciutadà o ciutadana es vegi privat dels serveis bàsics».
6 Propostes sobre Educació i salut

«Demanem que la planificació educativa d’àmbit municipal doni resposta a les necessitats formatives actuals i les que es desprenguin de la futura planificació i previsió econòmica del municipi, especialment demanem atenció i participació en les necessitats dls nuclis familiars, per l’activitat laboral, en relació a escoles bressol i conciliació de vida familiar,personal i laboral. Demanem que es tingui en compta la prevenció de riscos laborals també en l’àmbit municipal i que dins els estudis de qualitat de la sanitat, es contemplin aquests temes i especialment el de l’accidentabilitat, malalties professionals i els accidents in itinire. Entenem el dret a la salut, com una qüestió que ens afecta a tots. Cal estar atents a la salut pública i demanem que en aquells municipis en què els ajuntaments participin de consorcis o bé en la gestió de proveïdors de serveis sanitaris es primi la transparència i la participació».

7 Sobre Indústria

«Demanem una construcció del marc econòmic local basada en la diversificació de sectors i, especialment, de la planificació de la captació i implementació d’indústries generadores d’ocupació amb clústers industrials d’alt valor afegit i facilitat per la instal·lació d’indústria auxiliar».

8 Respecte als Serveis Socials

«Demanem un esforç econòmic especial en les mesures pal·liatives dirigides a la part de la societat que més ha estat colpejada per la injustícia de la crisi. Cap ciutadà sense empara i cap recurs públic malbaratat».

9 Transparència i participació

«Demanem la participació activa dels representants de la societat civil com una forma de tornar a accentuar la participació democràtica. En concret, demanem la creació de consells econòmics i socials, de caràcter municipal en matèria social i econòmica on és fonamental el paper de sindicats i patronals . Exigim que els catalans de diferents procedències siguin tractats com a ciutadans de ple dret».

10 Fiscalitat

«Reivindiquem que el poc marge establert per la fiscalitat municipal es posi a disposició de la justícia social i la cohesió».

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*